1. Betaaltermijnen voor mkb en kleine ondernemers per 1 juli 2017 ingekort

  Met ingang van 1 juli 2017 kunnen grote ondernemingen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeenkomen met midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener. Overeenkomsten met betaaltermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard.

  De betaaltermijn wordt van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Als de afnemer de factuur pas na 30 dagen betaalt, is van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. Nu kan een betaaltermijn van langer dan 60 dagen overeengekomen worden als dit aantoonbaar voor geen van beide partijen nadelig is.

  De wetswijziging vloeit voort uit een initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Mulder en Vos dat moet voorkomen dat grote ondernemingen onredelijk lange betaaltermijnen afdwingen. De initiatiefnemers zijn tot indiening van dit voorstel overgegaan omdat de regering een eerdere motie niet had uitgevoerd. Daarin werd de regering gevraagd om vóór 1 juni 2016 met een wetsvoorstel te komen waarin wordt geregeld dat een wettelijke handelsrente gaat gelden bij een betaaltermijn langer dan 60 dagen en dat op een passende manier afdwingbaar te maken.

  Het voorstel is een verdere uitwerking van de Europese richtlijn late betalingen en maakt gebruik van de mogelijkheid die de Richtlijn biedt om op nationaal niveau de wet aan te scherpen. De wet van 18 april 2017 tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen is gepubliceerd in het Staatsblad 2017, nr. 170.

   

  Bron: Fiscaaltotaal