Nieuws
Prinsjesdagspecial 2018
Nu online: Fiscaal actueel 4 2017
De vierde en laatste uitgave 2017 van fiscaal actueel staat weer online onder de publicaties. In deze uitgave meer over:
  • Teruggave BTW oninbare debiteuren
  • Aftrekbaarheid rente restschuld eigen woning
  • Aftrek scholingskosten
  • Eindejaarstips
Een uitgave welke zoals gebruikelijk de moeite waard is om te lezen! Klik hier om direct naar Fiscaal Actueel 4 te gaan Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze uitgave, neem dan gerust contact met ons op.  Lees meer
Nu online: Fiscaal actueel 3 2017
De derde uitgave 2017 van fiscaal actueel staat weer online onder de publicaties. In deze uitgave meer over:
  • Werknemers  en het lage-inkomensvoordeel (LIV)
  • Wijziging bijtelling privégebruik
  • Loonkostenvoordelen vanaf 2018
  • Duurdere restschuld eigen woning
  • Handvatten inrichtingseisen zakelijke bestelauto's
Een uitgave welke zoals gebruikelijk de moeite waard is om te lezen! Klik hier om direct naar Fiscaal Actueel 3 te gaan Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze uitgave, neem dan gerust contact met ons op.  Lees meer
Betaaltermijnen voor mkb en kleine ondernemers per 1 juli 2017 ingekort
Met ingang van 1 juli 2017 kunnen grote ondernemingen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeenkomen met midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener. Overeenkomsten met betaaltermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard. De betaaltermijn wordt van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Als de afnemer de factuur pas na 30 dagen betaalt, is van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. Nu kan een betaaltermijn van langer dan 60 dagen overeengekomen worden als dit aantoonbaar voor geen van beide partijen nadelig is. De wetswijziging vloeit voort uit een initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Mulder en Vos dat moet voorkomen dat grote ondernemingen onredelijk lange betaaltermijnen afdwingen. De initiatiefnemers zijn tot indiening van dit voorstel overgegaan omdat de regering een eerdere motie niet had uitgevoerd. Daarin werd de regering gevraagd om vóór 1 juni 2016 met een wetsvoorstel te komen waarin wordt geregeld dat een wettelijke handelsrente gaat gelden bij een betaaltermijn langer dan 60 dagen en dat op een passende manier afdwingbaar te maken. Het voorstel is een verdere uitwerking van de Europese richtlijn late betalingen en maakt gebruik van de mogelijkheid die de Richtlijn biedt om op nationaal niveau de wet aan te scherpen. De wet van 18 april 2017 tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen is gepubliceerd in het Staatsblad 2017, nr. 170.   Bron: Fiscaaltotaal  Lees meer
Wiebes verlengt opschorting handhaving Wet DBA tot 1 juli 2018
De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Dat geldt niet voor kwaadwillenden.

Sinds de start van de Wet DBA werd duidelijk dat de arbeidswetgeving niet meer past bij de huidige praktijk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het kabinet onderzocht daarom of de arbeidswetgeving herijkt kon worden. De handhaving van de wet was daarom opgeschort tot in elk geval 1 januari 2018.

Inmiddels zijn de resultaten van dit ambtelijk onderzoek bekend en worden deze meegenomen in het formatieproces. Het is aan het nieuwe kabinet om daar keuzes in te maken. In ieder geval moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om hun werkwijze zo nodig aan te passen. Daarom schort staatssecretaris Wiebes de handhaving op tot ten minste 1 juli 2018.

Kwaadwillenden

Zolang er nog geen duidelijkheid is over de herijking van de arbeidswetgeving, krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen naheffingen en boetes. De Belastingdienst treedt wel op tegen kwaadwillenden. “U bent kwaadwillend als u opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat u weet – of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast),” aldus het ministerie van Financiën.

De handhaving richt zich nu eerst op de ernstigste gevallen: situaties waarin partijen evident buiten het wettelijk kader treden. Het gaat daarbij dus niet om een zelfstandige professional bij wie er ruis is over de gezagsrelatie. Het gaat wel om gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Daarbij kan worden gedacht aan situaties waarin sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting. Indien iemand als kwaadwillend wordt gezien, zal de Belastingdienst handhavend optreden. Dit betekent dat de Belastingdienst in geval van kwaadwillendheid correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen kan opleggen.

Werken met modelovereenkomsten

Opdrachtgevers en nemers kunnen – voor wie dat wil – in de tussentijd gewoon gebruik blijven maken van bestaande modelovereenkomsten. In afwachting van de herijking is het niet nodig om nieuwe (model)overeenkomsten te laten beoordelen door de Belastingdienst. Overeenkomsten die toch ter beoordeling worden aangeboden, worden gewoon beoordeeld.

  Lees meer
Naar nieuwsoverzicht »